aktuality
o cms
knihovna
projekty
přednášky a konference
kontakty

Centrum pro studium migrace

Centrum pro studium migrace bylo na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy založeno na podzim roku 2003 péčí prof. dr. Alberta-Petera Rethmanna. Těžiště výzkumu spočívá v etických otázkách migrační a integrační politiky. V oblasti výzkumu CMS spolupracuje s dalšími českými i zahraničními institucemi a univerzitami. Centrum se věnuje výzkumné a publikační činnosti v uvedené oblasti.

V současné době se CMS podílí na projektu Univerzity Hradec Králové „Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce“.V jeho rámci jsou v příštích letech plánovany nové odborné publikace k tématu migrace.

V rámci výsledků výzkumu CMS vyšly tyto knihy:

 

Eva Pavlíková, Muslimští migranti a český sekulární stát, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2013, 128 s.

Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, ISBN: 978-80-7465-006-2, 312 stran

 

Kniha je věnována různým aspektům života muslimů v České republice. Značná část textu se opírá o výzkumná zjištění z rozhovorů s muslimskými příchozími z mnoha různých zemí. Autorka zkoumala, co se podle jejich vlastních slov v jejich identitě migrací posílilo a co se pro ně naopak ukázalo jako nepotřebné. Součástí knihy jsou i informace o muslimské komunitě v ČR, o společných aktivitách muslimů a o tom, do jaké míry se u nás stýkají či nestýkají různé muslimské "světy".

 

 

 

Karel Sládek a kol., Křesťanství a islám v liberálním státu Výzvy tradice a současnosti

Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, ISBN: 978-80-7465-006-2, 312 stran

 

Prolínání náboženských subkultur v současném světě zvyšuje potřebu fundovanějšího poznání příslušníků různých náboženských tradic a přispívá k hledání mostů pro dialog, který by umožnil pokojné soužití duchovních tradic a kultur a posloužil jako prevence "střetu civilizací". Pro budoucnost Evropy i samotné České republiky se v současné době zdá klíčový zejména vztah křesťanů a muslimů a jejich sebepojetí uvnitř sekulárního právního státu. Křesťanství a islám stojí před výzvami vlastní tradice i před výzvami současnosti, obojí dnes spoluutváří jejich vlastní identitu. Předložená kolektivní monografie by ráda přispěla k hlubší reflexi tohoto aktuálního fenoménu. Monografie je dalším výstupem výzkumu týmu odborníků Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na téma vztahu náboženství a státu a navazuje na publikaci Monoteistická náboženství a stát.

 

 

 

Petr Štica, Migrace a státní suverenita – Oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky

Červený Kostelec. Pavel Mervart 2010. 321 S.

 

Předkládaná monografie se zabývá teologicko-etickou reflexí mezinárodní migrace a imigrační politiky. Autor hledá odpovědi na následující otázky: Je rozdělení světa do jednotlivých států eticky odůvodnitelné? Je ospravedlnitelná existence imigrační politiky, tj. regulace mezinárodní migrace? Odpovědi na tyto otázky s sebou přinášejí řadu etických implikací, které by se měly promítnout do utváření imigračních politik i do angažmá křesťanských církví.
Práce předkládá nejprve historický pohled na realitu států a imigrační politiky a na vybraných imigračních politikách jednotlivých států představuje typizované modely současných imigračních politik. Dále autor prezentuje relevantní podněty z novodobé politické filozofie. Opírá se přitom zejména o myšlení I. Kanta a H. Arendtové, ale diskutuje rovněž normativní sociálně-filozofická východiska současné imigrační politiky. V závěrečné kapitole jsou představeny teologicko-eticky formulované odpovědi na výše položené otázky. Autor přitom vychází ze základních principů křesťanské sociální etiky – z principu personality, solidarity a subsidiarity –, které na základě zpracovávaného tématu kriticky reflektuje, a prezentuje rovněž postoje vůči přijímání cizinců v dějinách křesťanského sociálního učení a teologického myšlení. V závěru nabízí eticky koncipované podněty pro imigrační politiku a působení křesťanských církví.

 

 

 

Petr Štica, Cizinec v tvých branách. Biblické podněty pro etickou reflexi migrace

Praha: Nakladatelství Karolinum 2010

 

Cílem studie je reflektovat otázku přijímání cizinců ve světle biblických textů. Biblických textů, které se zkušenostmi se zacházením s lidmi na cestách zabývají, je nemalé množství a mají různé teologické implikace a souvislosti. Cílem knihy je načrtnout biblický étos zacházení s cizinci jako podnět pro eticky orientovanou reflexi migrace a vztahování se vůči nim dnes.

Knihu otevírají hermeneuticko-metodologické úvahy vztahu teologickoetické reflexe, respektive křesťanské sociální etiky, a biblické hermeneutiky. Ve druhé části je představen starozákonní a novozákonní biblický étos zacházení s cizinci a lidmi na cestách. Ve třetí části jsou předložena základní biblicko-antropologická východiska, která jsou zásadní jak pro biblický étos, tak pro současnou teologickoetickou reflexi tématu přijímání cizinců. Součást knihy tvoří rovněž rejstřík biblických míst.

Předkládaná studie má za cíl nejen představení daného biblického étosu a základních textů, nýbrž chce být rovněž pozváním čtenářů k eticky orientovanému promýšlení této palčivé otázky současnosti.

 

 

Petr Štica, Imigrační politika jako politika zodpovědnosti – Etické poznámky ke státní suverenitě v migrační politice

In: Marek Matějek a kol., Rozhodování a odpovědnost, Třebíč: Akcent 2010, s. 92–119

 

Součástí kolektivní monografie je rovněž kapitola o základních etických otázkách spjatých s regulací migrace a imigrační politiky.

Imigrační politika přináší řadu eticky relevantních otázek. Jaké jsou důvody pro existenci regulace imigrace prostřednictvím imigrační politiky? Podle jakých základních kritérií by měla být imigrační politika utvářena, pokud má být nejen politicky pragmatická a realizovatelná, nýbrž rovněž spravedlivá a eticky zodpovědná? Jaké aspekty by neměla opomíjet a na které by se měla soustředit? Cílem předkládané studie je představit základní odůvodnění imigrační politiky jako takové, poukázat na její etické souvislosti a představit základní východiska etické reflexe otázky, která představují principy lidských práv, rovnosti, globální spravedlnosti a solidarity. V závěrečné části jsou tématizovány obecné podněty pro odpovědnou imigrační politiku.

 

 

 

 

Karel Sládek, Ruská diaspora v České republice. Sociální, politická a religióznáí variabilita ruské migrace.

Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart 2010

 

Přítomnost ruské diaspory v České republice vyvolává mnohé emoce. Předložená monografie představuje ruské migranty na základě jejich výpovědí o zdejším životě. Dotýká se jejich sociálního postavení, politických preferencí a religiózních postojů, které vykazují vysokou různorodost. Partikulárním zájmem výzkumu bylo pravoslaví a náboženská praxe zdejších ruských komunit. V publikaci není opomenut přínos ruské emigrace v období prvorepublikového Československa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Sládek a kol., Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart 2009.

Kolektivní monografie s názvem Monoteistická náboženství a stát je dílčím výstupem řešení širšího grantového projektu IAA708280901 s názvem „Role náboženství křesťanských a muslimských migrantů ve vztahu k liberálnímu státu“.

V první kapitole se nacházejí tři studie o monoteistických náboženstvích a státu v posvátných knihách a raných dějinách. Druhá kapitola se věnuje monoteistickým náboženstvím a státu v novodobých dějinách. Třetí kapitola přináší studie o vybraných otázkách ohledně vztahu křesťanské nauky a státu v současné době.

Eva Pavlíková, Karel Sládek a kol.: Sociální situace a religiozita ukrajinské migrace v ČR, Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2009.

 

Výzkumný projekt byl zaměřený na výzkum religiozity a sociální situaci obyvatel ukrajinské národnosti žijících v České republice. Studie založená na rozhovorech s ukrajinskými migranty se zabývá rolí náboženských společností při integraci této skupiny migrantů do naší společnosti, konkrétně jaký je integračním potenciál církevních společenství jejichž jsou migranti členy – zda a jak jim církve a jimi pořádané aktivity pomáhají v základní orientaci a integraci do společnosti v ČR. Výzkum se zabýval rovněž sociální situací iregulárních migrantů z Ukrajiny, tj. těch, kteří mají zkušenost s pobytem či prací „na černo“. Pozornost je věnována jak pozitivním zkušenostem, tak problémům při obstarávání řady oprávnění nutných k dosažení zaměstnaneckého statusu, a legálního pobytu; motivům jednotlivců i celých rodin k migraci, a k jejich setrvání případně k odchodu ze země.

Denisa Červenková, Albert-Peter Rethmann (eds.): Islám v českých zemích. Praha, Vyšehrad -Centrum pro studium migrace 2009.

 

Sborník obsahuje aktuální příspěvky předních českých a zahraničních odborníků, religionistů, kulturologů, arabistů a teologů věnované roli islámu v současné české společnosti. Nabízí čtenáři nejen základní informace nutné pro orientaci v islámské kultuře (Yvona Šabacká) a stručné shrnutí dějin islámu v českých zemích (Luboš Kropáček), ale také reflexi některých problematických témat. Mezi ně patří otázka fundamentalismu a násilí v islámu (Pavel Hošek), náboženská identita islámu muslimů a křesťanů (Valentino Cottini), možnosti dialogu islámu se současnou evropskou kulturou z hlediska teologické etiky (Albert-Peter Rethmann), pojetí lidských práv v islámu v konfrontaci s Všeobecnou deklarací lidských práv (Maurice Borrmans), problematika dialogu s islámem v české společnosti (Lukáš Jelínek), předpoklady dialogu v českých zemích (Ondřej Liška) a možnosti a hranice dialogu s islámem (Adel Theodor Khoury).

 

K dalším publikacím srov. sekci "Projekty" či sekci "O CMS" (u jednotlivých osob).