čeština
english
deutsch
aktuality
o cms
knihovna
projekty
přednášky a konference
kontakty

Poslání

Centrum pro studium migrace bylo na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy založeno na podzim roku 2003 péčí prof. Dr. Albert-Peter Rethmanna. V oblasti výzkumu, který se soustřeďuje na rozmanité aktuální, eticky relevantní otázky spjaté s imigrací a integrací, CMS spolupracuje s dalšími českými i zahraničními institucemi a univerzitami.

Mezi hlavní úkoly CMS patří:

    • Sledovat vědeckou, společenskou a církevní diskuzi o politice migrace v České republice a Evropě a reflektovat aktuální otázky spjaté s migrací, uprchlictvím, integrací a problematikou menšin
    • Hledat a formulovat měřítka pro spravedlivou migrační a azylovou politiku z pohledu křesťanské etiky
    • Ve spolupráci s dalšími obory (zvláště sociologií, politologií, právem, sociální psychologií a ekonomickými vědami) formulovat na základě křesťanské etiky koncepce pro migrační a integrační politiku
    • Pomáhat místním církvím při vypracování pastoračních plánů pro migranty.
 

Kdo jsme

 

 

ThLic. Petr Štica, Th.D. – vedoucí CMS, teolog

Po studiích teologie v Praze (KTF UK) pokračoval v doktorském studiu katolické teologie se zaměřením na křesťanskou sociální etiku v Praze a Erfurtu, které zakončil obhajobou disertační práce pojednávající o imigrační politice z pohledu křesťanské sociální etiky. Od roku 2009 působí jako odborný asistent na Katedře teologické etiky a spirituální teologie UK v Praze. Těžiště jeho odborného zaměření spočívá v oblasti etiky migrace a imigrační a azylové politiky, různých témat křesťanské sociální etiky a vztahu teologické etiky a biblické hermeneutiky.
Publikationsliste

Kontakt: stica(at)ktf.cuni.cz

Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann

Po studiích v Münstru, Freiburgu, Římě a Pasově jmenován profesorem morální teologie a sociální etiky v Churu (Švýcarsko). Od roku 2002 je profesorem teologické etiky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Těžiště jeho výzkumu spočívá v etice migrace, bioetice, etice v medicíně a etice práva. V roce 2003 založil na KTF UK Centrum pro studium migrace. Několik let pracoval v komisi pro migraci v rámci Německé biskupské konferenci. Od roku 2009 působí na Filozoficko-teologické vysoké škole Sankt-Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem jako zakládající ředitel Institutu pro světovou církev a misie.

Je mj. autorem monografií Asyl und Migration. Ethik für eine neue Politik in Deutschland, (Münster 1996); Selbstbestimmung – Fremdbestimmung – Menschenwürde. Auskünfte christlicher Ethik (Regensburg 2001). Podílel se na přípravě některých církevních prohllášení a odborných dokumentů, např. „ ... und der Fremdling, der in deinen Toren ist“. Gemeinsames Wort der Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht (Bonn – Frankfurt/M. – Hannover 1997) či Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz, Ökonomisch motivierte Migration zwischen nationalen Eigeninteressen und weltweiter Gerechtigkeit (Bonn 2005).

 

 

Eva Pavlíková, PhD - socioložka

Eva Pavlíková vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (program sociologie, obor veřejná politika) a Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Po absolvování studií pracovala jako socioložka ve státní správě (bezpečnostní politika). Od roku 2004 pracuje jako výzkumná pracovnice v Centru pro studium migrace. Je odpovědná za kompletní zpracování výzkumů. Zabývá se fenoménem migrace se zaměřením na dopady migrace v středoevropském regionu a religiozitu minoritních komunit v ČR.

 

Kontakt (E-mail: evajpavlik(at)gmail.com)

ThLic. Mgr. Karel Sládek, ThD - teolog, koordinátor projektů, výzkumný pracovník

Karel Sládek absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze obor geografie. Po ročním studiu teologie na Katolické teologické fakultě UK v Praze pokračoval zahraničním studiem v Řími nejprve na Filosofické fakultě a následně na Teologické fakultě římské Pontificio Universita Urbaniana. Doktorandské studium zakončil obhajobou disertační práce s názvem "Vladimír Solovjov: mystik a prorok", která vyšla ve formě monografie. Jeho vědecké zaměření zahrnuje filosofii, spiritualitu a teologii křesťanského východu, religiozitu migrantů byzantského ritu a ekumenický dialog.

Osobní webové stránky: www.carolus.cz

ThLic. Mgr. Denisa Červenková - teoložka, konzultant projektů

Denisa Červenková vystudovala FFUK (čeština, religionistika) a Teologickou fakultu sv. Zenona ve Veroně (Itálie). Přednáší fundamentální teologii a teologii světových náboženství, její hlavní badatelský zájem se orientuje na otázky teologie a současné společnosti,  mezináboženský dialog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.carolus.cz