aktuality
o cms
knihovna
projekty
přednášky a konference
kontakty
 

Aktuální projekt

V současné době se CMS podílí na projektu Univerzity Hradec Králové „Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce“ (CZ.1.07/2.2.00/28.0131). V jeho rámci jsou v příštích letech plánovany nové odborné a vzdělávací publikace k tématu migrace.

Průběžný odborný zájem

Křesťanská etika a migrace

Pracovníci se soustavně Centra pro studium migrace věnují uvedené problematice. Z nejvýznamnějších publikací z poslední doby, které se zabývají uvedeným tématem, lze uvést následující:

 

PUBLIKACE (výběr):

- Petr Štica, Cizinec v tvých branách. Biblické podněty pro etickou reflexi migrace, Praha: Nakladatelství Karolinum 2010, 122 s.

- Petr Štica, Migrace a státní suverenita. Oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010, 321 s.

- Petr Štica, Migrace v sociálním učení církve. In: Acta Universitatis Carolinae Theologica 2 (2012), č. 1, s. 113-135.

- Petr Štica, Imigrační politika jako politika zodpovědnosti. Etické poznámky ke státní suverenitě v migrační politice. In: Marek Matějek a kol., Rozhodování a odpovědnost, Třebíč: Akcent 2010, s. 92–119.

- Petr Štica, Etické a religiózní aspekty v procesu migrace a jejich výzkum. In: Jan Rychlík a kol., Přínos a potenciál vědeckého výzkumu v oblasti migrace. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky 2010, s. 63-73.

- Michelle Becka, Albert-Peter Rethmann (Hg.), Ethik und Migration. Gesellschaftliche Herausforderungen und sozialethische Reflexionen, Paderborn: Ferdinand Schöningh 2010, 206 s.

- Albert-Peter Rethmann, Globale Gerechtigkeit und staatliche Souveränität. Die kontroverse Frage der Grenzen staatlicher Souveränität im Rahmen der Migrations- und Asylpolitik, in: Michelle Becka, Albert-Peter Rethmann (Hg.), Ethik und Migration. Gesellschaftliche Herausforderungen und sozialethische Reflexion, Paderborn 2010, 127-138.

- Albert-Peter Rethmann, Migration, in: Helmut Renöckl, Piotr Morciniec, Alfred Rammer (ed.), Umbrüche gestalten. Sozialethische Herausforderungen im neuen Europa, Wien – Würzburg: Echter 2008, s. 217-228.

- Albert-Peter Rethmann, Zuwanderung und Integration. Herausforderungen für die Aufnahmegesellschaft. In: AMOS International 3/2007, s. 10-17.

- Albert-Peter Rethmann, Theologische Perspektiven in der Migrationsarbeit. In: Stephanie Bohlen, Rainer Krockauer, Markus Lehner (ed.), Theologie und Soziale Arbeit. Handbuch für Studium, Weiterbildung und Beruf, München: Kösel-Verlag 2006, s. 220-228.

- Salve: Revue pro teologii a duchovní život 1/2004, monotématické číslo „Migrace a integrace“ (ed. Albert-Peter Rethmann)

- Albert-Peter Rethmann, Kdo patří k nám? Etické aspekty přijetí a integrace přistěhovalců (Etische Aspekte der Integration von Zuwanderern), in: Salve 1/2004, s. 23-41.

- Albert-Peter Rethmann, Počátky etiky migrace. Francisco de Vitoria OP a Salamanská škola (Die Anfänge einer Migrationsethik. Francisco de Vitoria und die Schule von Salamanca), in: Salve 1/2004, s. 70-76.

- Albert-Peter Rethmann, Wer gehört dazu? Ethische Aspekte der Aufnahme und Integration von Zuwanderern, in: Klaus Barwig (ed.), Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht, Baden-Baden 2004, s. 35-50.

- spolupráce (A.-P. Rethmann) při přípravě církevních odborných dokumentů

a řada dalších publikací ve formě článků a dílčích studií v češtině a němčině (viz publikační činnost P. Štica a A.-P. Rethmann v sekci „O CMS“ či na stránkách KTF UK)

 

UZAVŘENÉ PROJEKTY

 

Role náboženství křesťanských a muslimských migrantů ve vztahu k liberálnímu státu

 

V letech 2009 až 2011 byl úspěšně uzavřen Grantový projekt IAA708280901 s názvem „Role náboženství křesťanských a muslimských migrantů ve vztahu k liberálnímu státu“(GAAV).

V jeho rámci byly uspořádány odborná kolokvia a přednášky a vydány mj. následující publikace:

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE:

- Karel Sládek a kol., Křesťanství a islám v liberálním státu. Výzvy tradice a současnosti, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, 312 s.

- Eva Pavlíková, Muslimští migranti a český sekulární stát, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2013, 128 s.

- Petr Štica, Migrace a státní suverenita. Oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010, 321 s.

- Karel Sládek, Ruská diaspora v České republice. Sociální, politická a religiózní variabilita ruské migrace, Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart 2010, 144 s.

- Karel Sládek a kol., Monoteistická náboženství a stát, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2009, 344 s.

- Denisa Červenková, Albert-Peter Rethmann (ed.), Islám v českých zemích, Praha: Vyšehrad - Centrum pro studium migrace 2009, 153 s. (dostupné v distribuci Karmelitánského nakladatelství)

a další publikace ve formě článků a dílčích studií.

Sociální situace a religiozita ukrajinských migrantů v ČR

Projekt se zaměřil na sociální a religiozní situaci ukrajinských migrantů.

Výzkum založený na rozhovorech s ukrajinskými migranty se věnoval roli náboženských společností při integraci této skupiny migrantů do majoritní společnosti, konkrétně tím, jaký je integrační potenciál církevních společenství, jejichž jsou migranti členy, zda a jak jim církve a jimi pořádané aktivity pomáhají v základní orientaci a integraci do společnosti v ČR. Výzkum se zabýval rovněž sociální situací iregulárních migrantů z Ukrajiny, zaměstnáním a pracovními podmínkami Ukrajinců v ČR, situací ukrajinských rodin a rolí rodiny v rámci migrace a dalšími otázkami, s nimiž se setkávají ukrajinští imigranti v české společnosti.

 

Hlavní výsledky jsou shrnuty v publikaci:

- Eva Pavlíková, Karel Sládek a kol., Sociální situace a religiozita ukrajinské migrace v ČR, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2009, 120 s.

- Eva Pavlíková, Jak přežít v neregulérní migraci – příklad ukrajinských pracovních migrantů, in Kadlecová, M. ed: Sborník o nelegální migraci a pobytu cizinců na území České republiky a v kontextu Evropy, Praha 2008

 

 

 

 

Vliv náboženských aktivit na integraci v lokalitách s romským a majoritním osídlením a pastorační činnost v této oblasti 

V roce 2008 byl uzavřen projekt zabývající se pastorací a integrací Romů. Integrace v lokalitách, které jsou dlouhodobě nebo nově národnostně smíšené, je jedním ze základních předpokladů společenské prosperity takových lokalit, jejich občanského rozvoje. Primárně také integrace zabraňuje rozvíjení sociálně nežádoucích jevů v těchto lokalitách a národnostně podmíněným nedorozuměním či třenicím.

Cílem tohoto českého a slovenského projektu bylo zjistit, jak mohou církve a jimi organizované náboženské aktivity v těchto lokalitách přispívat k integraci, ke komunikaci mezi příslušníky různých národností. Konkrétně byl projekt zaměřen na lokality, v nichž žije převážně majoritní a romské obyvatelstvo.

V rámci projektu byl mj. uspořádán kulatý stůl s odborníky a lidmi z praxe a učiněny výstupy na konferencích. Závěry jsou shrnuty v publikaci:

- Beáta Balogová, Eva Pavlíková, Albert-Peter Rethmann a kol., Vnitrocírkevní komunikace Čechů, Slováků a Romů. Příspěvek náboženských aktivit k integraci Romů, Praha: Vyšehrad - Centrum pro studium migrace 2009, 141 s.

(dostupné v distribuci Karmelitánského nakladatelství)

 

 

Religiozita vietnamské komunity v ČR

Migrace patří k takovým situacím, které jsou pro náboženství a jeho další existenci (vývoj či jeho zpomalení, individuální rekonverze nebo odklon od náboženství) určující.

Tento projekt se zaměřuje na Vietnamce žijící v České republice a jejich náboženské vnímání. Zajímavé pro tento projekt je zachycení změn v chápání jejich religiozity po migraci do České republiky. Zachycení jejich náboženských zvyků a tradic přenesených z Vietnamu do ČR a jejich vývoje, odlišného pojetí religiozity mezi vietnamskou minoritou a majoritou a situacích kdy se toto odlišné vnímání religiozity projevuje. Je zřejmé, že Vietnamci často striktně nerozlišují svou příslušnost ke konkrétnímu náboženství, a instituce, které si snad uvědomují nemusí být jednoduché “přiřadit“ určitému náboženství. V průběhu výzkumu je nutné brát v úvahu např. i to, že přiřazování individuální religiozity k existující institucionální formě náboženství, které by při výzkumu v českém prostředí snad mohlo být pomocí, může být v  případě tohoto výzkumu spíše kontraproduktivní a ve svém výsledku zavádějící.

Projekt také zjišťuje roli náboženství v každodenních situacích, vliv náboženství na etické chování, společenský i rodinný život Vietnamců v ČR a také jeho případný vliv na integrační snahy Vietnamců.

Z pohledu Vietnamců se pak ptáme na jejich vnímání a hodnocení české společnosti jako ne/religiózního prostředí, jejich zájem/ nezájem o náboženství, která pro ně ve Vietnamu byla neznámá, jejich hodnocení různých religiózních tradic v ČR a hledání vietnamských obdob k těmto tradicím.

Z pohledu Čechů naopak jejich zájem o náboženství či religiózní tradice pocházející z Vietnamu, které jsou příp. které nejsou pro českou populaci akceptovatelné apod.

V projektu se zaměřujeme na nejširší spektrum vietnamských náboženských skupin včetně takových, které jsou na pomezí tradic religiózních a již jen společenských (rodinných).

Projekt je založen na opakovaných rozhovorech s Vietnamci na území celé České republiky a důležité je také detailnější seznámení se s konkrétními vietnamskými (či vietnamsko-majoritními) religiózními skupinami.

 

Výsledky výzkumu byly prezentovány následující formou:

- Kolokvium se zúčastněnými studenty a veřejností – prezentace výsledků výzkumu a jejich zhodnocení v diskuzi

- Pořad v rádiu Akropolis – prosinec 2006 (účastníci Eva Pavlíková, Hana Knoppová, Petr Štica, Ondřej Landa

 

 

 

Fórum Za Tržnicí

Vietnamsko-české umělecké fórum ZA TRŽNICÍ se konalo 25. – 26. května 2007 v Praze na Letné

 

Fórum chtělo navázat kontakt mezi českou veřejností a vietnamskou komunitou nejen na umělecké a kulturní úrovni, ale hlavně lidské. Seznámit veřejnost se situací imigrantů, kteří si do nového prostředí přinášejí svou kulturu a zároveň se přizpůsobují nové. A přispět k větší informovanosti o vietnamské komunitě v ČR a následně zvýšit toleranci české společnosti, náchylné ke xenofobii a k vnímání světa skrz kulturní stereotypy. Fórum je součástí evropského kulturního projektu open here: consTRUCKtions – conNEXTions, který se odehrává v řadě evropských měst a jeho tématem je MIGRACE - hlavní výzva v rámci utváření budoucnosti Evropy.

Organizátoři: sdružení Mamapapa, které se již šest let zabývá konceptem komunitního umění, Klub Hanoi, jenž se věnuje propagaci Vietnamu a vietnamské kultury u nás a Centrum pro studium migrace při Katolické teologické fakultě.

 

Náboženská kultura - zřídlo integrace. setkávání se nad východním křesťanstvím

 

Migrace patří k takovým situacím, které jsou pro náboženství a jeho další existenci (vývoj či jeho zpomalení, individuální rekonverze nebo odklon od náboženství) určující. Cílem projektu je zviditelnit náboženství Ukrajinců a umožnit tak české společnosti seznámit se a pochopit religiozitu a žitou náboženskou praxi především "neznámých" migrantů z církví východního obřadu.

Součástí projektu je přednáškový cyklus a řada kulturních akcí.

 

  K přednáškové a výukové činnosti srov. sekce „Přednášky a konference“.